CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Studentská architektonická soutěž

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:

Jak postupovat při koupi bytu nebo rodinného domu

Společnost CENTRAL GROUP usiluje o to, aby byl celý proces koupě nemovitosti pro klienta co nejsnazší a vedl k jeho maximální spokojenosti. Zákazníci dostávají v každé fázi koupě maximum informací a vyškolení specializovaní pracovníci je provázejí celým procesem tak, aby byl co nejkratší a nejjednodušší.

POSTUP PŘI KOUPI BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU

Výběr nového bytu nebo rodinného domu

Nemovitost z nabídky CENTRAL GROUP si můžete vybrat:

 • Na internetových stránkách www.central-group.cz, kde se každý pracovní den aktualizuje stav prodaných bytů a domů ve všech lokalitách. Minimálně každý 1. den v měsíci zde také firma prezentuje své aktuální novinky v nabídce.
 • V klientském centru společnosti, kde dostanete podrobné informace o nabídce firmy, konkrétním produktu, možnostech financování, cenách, typech uzavíraných smluv i o stavu prodejů a rezervací v jednotlivých lokalitách. Je také možné si domluvit individuální prohlídku jakékoliv vybrané lokality nebo využít ukázkové nemovitosti.
 • V tištěných prospektech zaměřených na jednotlivé projekty společnosti CENTRAL GROUP.

Klienti, kteří financují koupi nové nemovitosti prostřednictvím základního nebo úvěrového financování (viz Možnosti financování), mohou zakoupit neomezený počet nemovitostí najednou. V případě úhrady prostřednictvím individuálního financování, je možné zakoupit v rámci standardních podmínek kumulativně pouze 2 nemovitosti. Při koupi více nemovitostí najednou pak platí speciální individuální podmínky.

Systém ústních rezervací

Pokud máte zájem o některý byt nebo dům z nabídky, můžete si ho ústně rezervovat. A to na osobní schůzce s prodejcem, kde dostanete podstatné informace týkající se produktu, celkové ceny a smluvních ujednání. Jestliže jste všechny tyto informace již obdrželi, lze si vybranou nemovitost rezervovat e-mailem. Rezervaci můžete také sjednat při návštěvě ukázkových nemovitostí.

Nezávazná ústní rezervace platí nejdéle tři pracovní dny. Když do konce této lhůty potvrdíte svůj vážný zájem, je možné si produkt rezervovat závazně, a to bez nutnosti hradit jakoukoli zálohu nebo rezervační jistinu. Do konce následujícího pracovního dne Vám pak e-mailem pošleme typovou smlouvu včetně všech příloh. Nebo si ji můžete vyzvednout osobně v sídle společnosti. Závazná ústní rezervace platí maximálně sedm pracovních dnů, během kterých je třeba projednat přesné znění smlouvy a smlouvu také uzavřít.

Uzavření smlouvy

Během trvání závazné ústní rezervace je potřeba podepsat smlouvu. Typ smlouvy se liší podle vybraného financování a konkrétní nemovitosti (viz Typy uzavíraných smluv). Smlouva se uzavírá vždy písemně a uzavřena je vždy až okamžikem jejího podpisu druhou (poslední) smluvní stranou na téže listině. U smluv, které jsou určeny na katastr nemovitostí, je nutné vždy ověřit podpis klienta. Na ověření podpisu není nutné se jakkoliv objednávat a je možné ho provést v blízkosti sídla společnosti CENTRAL GROUP. Kontakt vždy sdělí klientovi prodejce.

Možnosti financování

CENTRAL GROUP nabízí největší výběr financování na českém trhu nového bydlení. Jako jediný developer umožňuje za stanovených podmínek klientům užívání dokončených nemovitostí již před úhradou kupní ceny. U každého typu financování klient po podpisu smlouvy zaplatí jen minimální zálohu z ceny bytu nebo rodinného domu. Na zbývající část ceny může využít hypoteční úvěr nebo individuální financování. Navíc, každý má možnost – pro svou maximální jistotu a bezpečnost – využít notářskou úschovu na složené finanční prostředky.

Pro financování nemovitosti si klient může vybrat ze 4 nabízených typů financování.

 • Základní financování předpokládá uhrazení celé kupní ceny do předání dokončené nemovitosti.
 • Kombinované financování s hypotékou 80 % je vhodné pro ty, kteří nemají dostatek vlastních zdrojů na 80% hypotéku. Toto financování výrazně nezvyšuje finanční zatížení domácnosti a nedochází k souběhu splátek několika půjček.
 • Úvěrové financování umožňuje koupi nového bytu prostřednictvím úvěru. V sídle společnosti jsou k dispozici hypoteční specialisté, kteří všem zájemcům zcela zdarma pomohou sjednat nejlépe dosažitelné podmínky pro konkrétního klienta.
 • Individuální financování umožňuje klientovi užívat nemovitost dříve, než uhradí celou kupní cenu. CENTRAL GROUP jako největší rezidenční stavitel na českém trhu umožňuje za stanovených podmínek klientům užívání dokončených nemovitostí již před úhradou kupní ceny. Stačí zaplatit jen minimální zálohu z ceny a zbývající část může uhradit kdykoliv podle své volby, a to až do jednoho roku od převzetí dokončené nemovitosti.

Kontaktní osoby

Prodejce

 • podrobně klienta seznamuje s uzavíranou smlouvou, všemi předanými materiály, funkcí Osobních internetových stránek a možnostmi klientských změn

Konzultant

 • hlavní kontaktní osoba po podpisu smlouvy až do předání dokončené nemovitosti
 • projedná s klientem výběr obkladů, dlažeb, podlahových krytin a vnitřních dveří v rámci standardu a možnosti nadstandardního provedení

Zástupce investora

 • přímo na stavbě s klientem projedná případné požadované drobné změny (např. úprava vedení instalací – změny v rozvodech elektřiny, umístění vypínačů, zásuvek, dílčí změny v rozvodech kanalizace a vody atd., nebo drobné dispoziční změny – dílčí změny příček, umístění těles ústředního topení apod.)
 • během dohodnutých kontrolních dnů může klient v jeho přítomnosti sledovat a kontrolovat průběh výstavby a vyjadřovat se formou zjišťovacích listů k jejímu průběhu
 • podává informace o aktuálním průběhu realizace a stavu rozestavěnosti bytu nebo domu
 • v závěrečné fázi výstavby sepisuje s klientem tzv. zjišťovací a předávací protokol a zároveň zajišťuje vlastní předání dokončené stavby a příslušných dokumentů k nemovitosti klientovi

Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

 • klient, který je spotřebitelem (ve smyslu ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) má právo na mimosoudní řešení svých spotřebitelských sporů v souladu s ustanoveními § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele, přičemž subjektem příslušným pro takové mimosoudní řešení je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz).
 • v případě, že je v rámci převodu nemovitosti poskytován klientovi naší společností spotřebitelský úvěr, pak je subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů plynoucích z tohoto spotřebitelského úvěru Finanční arbitr (http://www.finarbitr.cz).

Kontakty

V případě jakéhokoliv dotazu, prosím, kontaktujte prodejní tým nebo navštivte klientské centrum společnosti.

POSTUP PŘI KLIENTSKÝCH ZMĚNÁCH

Výběr klienta v rámci provedení a vybavení bytu nebo domu

V rámci běžného provedení si každý klient (i ten, který nepožaduje žádnou stavební úpravu nebo příplatkové provedení) může do stanoveného termínu vybrat ze široké nabídky obkladů, dlažeb, podlahových krytin a vnitřních dveří. Tento výběr klient uskuteční s konzultantem ve firemní vzorkovně, která se nachází v sídle společnosti.

Pokud klient do stanoveného termínu neprovede výběr materiálu a nepodepíše jeho specifikaci, bude výběr proveden společností CENTRAL GROUP. Každá změna se sjednává formou dodatku ke smlouvě. Není nutné, aby si klient objednal všechny změny formou jediného dodatku. Je naopak běžné, že je sjednáno postupně více dodatků.

Příplatkové provedení

V rámci příplatkového provedení si klient může vybrat z široké nabídky tuzemských i zahraničních obkladů, dlažeb, zařizovacích sanitárních předmětů, podlahových krytin a vnitřních dveří. Výběr většiny příplatkového provedení se provádí již v rámci firemní vzorkovny v sídle společnosti. Je možné také využít vzorkoven smluvních dodavatelů. V obou případech je potřeba se společností CENTRAL GROUP uzavřít na tyto výběry příslušný dodatek.

Možnosti klientských změn

Z důvodu zjednodušení projednávání nejčastěji žádaných změn připravili architekti a projektanti společnosti pro každý byt a typový dům soubor kalkulovaných změn. Jsou to předem architektonicky i technicky vyřešené modulové úpravy, které jsou včetně cen obsaženy v Ceníku klientských změn. Ten klient dostává při podpisu smlouvy. Kalkulované změny jsou voleny tak, aby vhodně dotvářely byt nebo dům s ohledem k jeho charakteru, užitným vlastnostem a technickému provedení. Při úvahách o změnách bytu nebo domu je třeba mít vždy na paměti stav provádění výstavby a fakt, že výstavba postupuje proudově. Proto se klientům doporučuje sjednávat změny co nejdříve po podpisu smlouvy.

Společnost CENTRAL GROUP nabízí i realizaci individuálních úprav na přání klienta. Může se jednat o drobné individuální změny jako např. dílčí změny příček, změny v rozvodech elektřiny, umístění vypínačů, zásuvek, těles ústředního topení a podobně. U rodinných domů je možné provádět i větší dispoziční změny, zásahy do topné soustavy, příprava pro instalace některých zvláštních technologií apod. U bytů lze i spojit dvě bytové jednotky v jeden velký prostorný, případně i dvoupatrový byt. Tyto změny je však třeba nejprve technicky posoudit, poté vyprojektovat a následně se provede kalkulace ceny.

POSTUP PŘI PŘEDÁVÁNÍ A KOLAUDACI

Předávací řízení

Poté, co je dokončeno plnění společnosti CENTRAL GROUP (tj. po podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, se zahajuje předávací řízení. Toto řízení je zahájeno závěrečnou kontrolní prohlídkou za účasti klienta a zástupce investora na místě stavby. Předmětem prohlídky je konstatování stavu nemovitosti a pořizuje se tzv. zjišťovací protokol. V případě, že by byly v rámci závěrečné kontrolní prohlídky zjištěny drobné nedodělky či závady, budou zaznamenány do přílohy zjišťovacího protokolu spolu s dohodnutým termínem pro jejich odstranění. Zjišťovací protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky slouží jako podklad k sepsání předávacího protokolu dle smlouvy.

K podpisu předávacího protokolu dochází přímo na místě stavby. Současně klient obdrží klíče od bytu a složku dokumentace k nemovitosti obsahující zejména záruční listy a uživatelské návody k instalovaným zařízením. V případě rodinných domů dochází k podpisu předávacího protokolu v sídle společnosti a k předání klíčů a složky dokumentace na místě stavby.

Před podpisem předávacího protokolu se zpravidla sepisuje také Kupní smlouva (vyjma Individuálního financování, kdy k podpisu dochází až po úhradě celé kupní ceny), kterou přechází vlastnické právo k převáděné na klienta. Na základě podepsané Kupní smlouvy a po sepsání předávacího protokolu je společností učiněn návrh na vklad vlastnického práva klienta do katastru nemovitostí. Délka vkladového řízení činí obvykle 1 - 2 měsíce, výjimečně i déle.

Kolaudační řízení

Souběžně s předávacím řízením probíhá kolaudační řízení stavby. Toto řízení neklade na klienta žádné nároky. Stavební úřad posuzuje shodu stavby s dokumentací schválenou v rámci řízení o povolení stavby a dále shodu s obecnými požadavky na obytné stavby. Délka řízení je z hlediska dílčích lhůt upravena zákonem a v praxi se pohybuje kolem 8 - 12 týdnů od podání návrhu po vydání kolaudačního souhlasu. V některých případech může kolaudační řízení trvat i déle. Samotnou délku řízení společnost CENTRAL GROUP není schopna jakkoliv ovlivnit, jelikož se tento úkon týká orgánu státní správy.

Vydání kolaudačního souhlasu není v žádném případě podmínkou pro předání stavby klientovi, ale byt či rodinný dům by neměl být až do jeho vydání užíván k bydlení. V rámci kolaudačního řízení potvrzuje stavební úřad dokumentaci skutečného provedení. Složka ověřené dokumentace u rodinných domů je následně uložena v archivu společnosti a je k dispozici klientům na vyžádání. V případě bytového domu vykonává povinnosti vlastníka stavby společenství vlastníků jednotek, prakticky tedy uchovává dokumentaci skutečného provedení pověřený správce domu.

V návaznosti na kolaudační řízení podává následně stavební úřad k příslušnému orgánu samosprávy výzvu o přidělení čísla popisného. Poté, co je číslo popisné rodinnému domu přiděleno, předává CENTRAL GROUP toto rozhodnutí klientovi.

Daňové záležitosti

Po provedení vkladu vlastnického práva klienta do katastru nemovitostí je klient povinnen v souladu se zákonem podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a odvést daň v zákonné sazbě (u všech nemovitostí, kde neexistuje od této daně osvobození). Pravidelnou roční daň z nemovitých věcí (dříve známou jako daň z nemovitosti) hradí vždy vlastník nemovitosti, tj. ten, komu ke dni 1. ledna běžného kalendářního roku přísluší vlastnické právo k nemovitosti. Daň z nemovitých věcí se vyměřuje ve dvou částech, a to daň z pozemků a daň ze staveb. Daň z pozemků se odvádí pouze z nezastavěných pozemků.

Přihlášení odběrů energií a médií klientem

Při převzetí klíčů zapíše zástupce investora s klientem stavy měřidel energií a vody. Na základě souhlasu klienta zajistí CENTRAL GROUP nebo správcovská firma přehlášení médií na klienta. Klient se nemusí o nic starat.

KLIENTSKÝ SERVIS

Osobní internetové stránky

Každému klientovi, který si od společnosti CENTRAL GROUP koupí byt nebo rodinný dům, jsou zřizovány Osobní internetové stránky. Jedná se o nejpokročilejší systém elektronického klientského servisu na českém trhu bydlení. Systém zákazníkům umožňuje dostat se po zadání přístupového hesla na stránky, které se týkají jejich bytu nebo domu. Prostřednictvím těchto stránek mohou snadno komunikovat s konzultanty, zástupci investora a dalšími pracovníky společnosti, sledovat postup výstavby a plateb, uzavírat dodatky a zároveň i hodnotit svou spokojenost se službami firmy.

Dotazník spokojenost

Ke zjištění spokojenosti klientů slouží zejména dotazníky spokojenosti. První vyplňuje klient po podpisu smlouvy s cílem zhodnotit kvalitu a úroveň poskytovaných služeb od prvního kontaktu s firmou po uzavření smlouvy. Druhý dotazník zhodnocuje fáze výstavby až do předání. Klient tyto dotazníky vyplňuje v systému Osobních internetových stránek (OIS). Dotazníky firma pravidelně vyhodnocuje a na jejich základě sjednává nápravu, případně provádí úpravu své nabídky a klientského servisu.

Řešení reklamací a stížností

V rámci výstavby bytů a domů se zapracovávají stovky materiálových položek a uplatňují se zde desítky profesí. Používání kombinace keramického zdiva a železobetonu je léty ověřená kombinace. Další léty ověřenou vlastností takových staveb je, že určitou dobu po dokončení takzvaně "zrají" - probíhají v nich procesy související s dosedáním stavby do podloží a s dosycháním zabudované vlhkosti. Proto v některých případech může dojít po dokončení a předání stavby k drobným reklamacím. CENTRAL GROUP samozřejmě garantuje odstranění uplatněných vad v poskytnuté prodloužené záruční době v nejkratších možných termínech. K tomu nás zavazuje smlouva, občanský zákoník i zákon na ochranu spotřebitele. Nejpozději do tří dnů po doručení reklamace do sídla společnosti odpovědný reklamační technik kontaktuje klienta k sjednání temínu místního šetření k posouzení reklamované vady popř. vad. Následně, v případě uznání vady jako oprávněné, pokud tomu nebrání technologické nebo klimatické podmínky, dochází k odstranění reklamované vady a to v termínu dohodnutém nebo do třiceti dnů od místního šetření. Je vhodné se zmínit, že za celou dobu svého působení na trhu společnost CENTRAL GROUP nezaznamenala žádný mimořádný technický problém na realizovaných bytových produktech, který by se vymykal z obvyklých vad projevujících se na stavebních dílech.

V případě, že má klient CENTRAL GROUP jakýkoliv podnět nebo stížnost, společnost mu garantuje sdělení stanoviska k této záležitosti nejpozději do tří pracovních dnů. Stejný termín platí i pro zpětný kontakt klientů pro sjednání kontrolní prohlídky u případných reklamací kvality dokončených staveb. Firemní politikou je maximální spokojenost klientů a okamžité řešení všech případných připomínek ke garantované vysoké kvalitě staveb nebo k poskytovanému klientskému servisu.

V případě, že by jakákoli stížnost nebo reklamace nebyla ze strany pověřených pracovníků CENTRAL GROUP řešena nejpozději do tří pracovních dnů od jejího obdržení v písemné nebo elektronické formě, kontaktujte, prosím, vedení společnosti na e-mailové adrese vedeni@central-group.cz. V takovém výjimečném případě garantuje vedení společnosti přímou účast některého z členů nejvyššího managementu na zjednání okamžité nápravy a vyřešení této záležitosti.

Věrnostní program pro klienty

Čím dál častěji se stává, že klienti, kteří si v minulosti pořídili byt nebo dům od CENTRAL GROUP, se do společnosti vracejí a kupují si další. Velice nás to těší a věříme, že právě vysoká kvalita našich nemovitostí, klientská vstřícnost a velmi dostupné konečné ceny jsou hlavními důvody našeho úspěchu. Proto má pro všechny vracející se klienty nebo také pro ty, kteří kupují více nemovitostí najednou, společnost CENTRAL GROUP připravené věrnostní a množstevní slevy.

Při koupi druhého produktu klient nebo jeho rodinný příslušník automaticky získává slevu ve výši 2 % a z každé další nemovitosti se sleva navyšuje vždy o 0,5 %. U čtvrtého a dalšího produktu je sleva maximální, tj. 3 %. Sleva je ve formě poukázky na kuchyňskou linku nebo nadstandardní klientské úpravy. Pokud se na nově pořizovanou nemovitost vztahuje jakákoliv akční nabídka nebo sleva, je výše poskytnuté věrnostní/množstevní slevy poloviční.

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

© Copyright 2017 CENTRAL GROUP a. s.