ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
pro studenty
Návrh bytového domu na náměstí nové
rezidenční čtvrti v Praze 6
Vyhrajte 100.000 Kč, stáž u architekta Hniličky a možnost zakázky od investora

Zadání

Zadáním soutěže je předložení návrhu bytového domu na náměstí nové rezidenční čtvrti v Praze 6 s podtitulem „Navrhněte vzhled (fasády) pěti sekcí bytového domu s komerčními prostory v parteru na náměstí připravované nové rezidenční čtvrti Westpoint v Praze 6". Vítěz získá 100.000 Kč a zároveň stáž v ateliéru předního architekta Pavla Hniličky. Cena za 2. místo je 50.000 Kč a za 3. místo 25.000 Kč. Autorům zajímavých návrhů může investor nabídnout spolupráci a zakázku na využití jejich návrhů pro realizaci.

Účel a poslání soutěže

Účelem soutěže je navrhnout pro budoucí novou rezidenční čtvrť v Praze 6 zajímavé architektonické řešení vnějšího vzhledu pěti sekcí bytového domu s využitím silných a zároveň odlišných architektonických konceptů. Na hodnocení se budou podílet přední odborníci na architekturu.

Pro území je již zpracována urbanisticko-architektonická koncepce, jejím autorem je Ateliér Jakub Cigler Architekti. Fasády domů vzejdou z připravovaného architektonického workshopu, který přispěje k rozmanitosti architektury nové čtvrti kombinací architektonických konceptů od různých autorů v různých částech lokality.

Pokud návrhy studentské soutěže investora zaujmou, otevře se prostor pro jednání o další možné spolupráci nebo dokonce využití architektonického řešení v nové čtvrti.

Rezidenční čtvrť Westpoint

Účastníci

Soutěže se může účastnit pouze student řádného denního studia (bakalářského nebo magisterského typu) vysoké školy oboru architektura a příbuzných oborů (stavebních i výtvarných):

 • ČVUT Praha – Fakulta architektury
 • ČVUT Praha – Fakulta stavební
 • VŠUP Praha – Katedra architektury
 • VUT Brno – Fakulta architektury
 • VUT Brno – Fakulta stavební
 • TU Liberec – Fakulta architektury
 • VŠB-TU Ostrava – Fakulta stavební
 • AVU Praha – obor Architektonická tvorba
 • ARCHIP s.r.o.

Účastníci musí být studenty denního studia k datu uzávěrky podání soutěžních návrhů.

Obsah soutěžní práce

Soutěžní práce musí obsahovat seznam příloh a grafickou část v pěti kopiích. Textová část je součástí grafické části. Současně se soutěžní prací soutěžící odevzdá také jednu zalepenou a zcela neprůhlednou obálku s nadpisem „Autor“, která bude obsahovat identifikační údaje soutěžícího a dále jednu zalepenou obálku s digitálním nosičem s nadpisem „CD/ DVD/USB“.

Všechny přílohy budou vloženy do tuhých, neprůhledných, neprůsvitných a neporušených desek, které budou uzavřeny a zalepeny v neporušeném obalu s nápisem: Architektonická soutěž.

Porota a ceny

Zdeněk Lukeš

předseda poroty

historik architektury

Adam Gebrian

architekt

Ondřej Chybík

architekt

David Vávra

architekt

Alena Řezníčková

novinářka

2. cena

50.000 Kč

1. cena

100.000 Kč

+ stáž u architekta Hniličky

3. cena

25.000 Kč

Základní termíny

 • Ustavující schůze poroty 09/2020
 • Vyhlášení soutěže na internetových stránkách www.central-group.cz v týdnu od 12. 10. 2010
 • Datum pro podání dotazů soutěžícími do 10. 2. 2021
 • Datum k zodpovězení dotazů na www.central-group.cz do 17. 2. 2021
 • Datum odevzdání soutěžních prací soutěžícími (uzávěrka) do 26. 2. 2021
 • Zasedání poroty 10. 3. 2021
 • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže březen 2021
 • Vyhlášení výsledků soutěže na internetových stránkách www.central-group.cz, www.cka.cz a v médiích do 31. 3. 2021

Soutěžní podklady ke stažení

V souboru najdete následující dokumenty:

 • 1) Situace celku dokumentující rozsah celé lokality
 • 2) Vizualizace celku dokumentující rozsah celé lokality
 • 3) Zjednodušené půdorysy jednotlivých podlaží řešených domů
 • 4) Pohledy dokumentující výšku objektů
 • 5) Podrobný půdorys typického podlaží s dispozicemi
 • 6) 3D model řešených domů v rámci celého bloku
 • 7) Záběry pro povinné perspektivní pohledy

Vítězné návrhy loňského ročníku

Odevzdání prací

Soutěžní práce bude předána osobně (v pracovní dny od 8:00 - 18:00) proti písemnému potvrzení na recepci CENTRAL GROUP a.s., adresa: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, a to do 26. 2. 2021 18:00 hod., nebo bude zaslána doporučenou poštou na výše uvedenou adresu s datem odeslání nejpozději 26. 2. 2021 včetně.

V zájmu zachování anonymity soutěže bude uvedena jako adresa odesílatele Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1.

Vyhlašovatel:

CENTRAL GROUP a.s.

Na Strži 65, 140 00 Praha 4
prochazkova@central-group.cz

Sekretář soutěže:

Ing. Barbora Procházková

Na Strži 65, 140 00 Praha 4
+420 226 221 136
prochazkova@central-group.cz