CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Studentská architektonická soutěž
Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Architektonická soutěž pro studenty
Podmínky soutěže

   Kompletní znění soutěžních podmínek ke stažení zde.

Obsah soutěžní práce

Soutěžní práce musí obsahovat seznam příloh a grafickou část v pěti kopiích. Textová část je součástí grafické části. Současně se soutěžní prací soutěžící odevzdá také jednu zalepenou a zcela neprůhlednou obálku s nadpisem „Autor“, která bude obsahovat identifikační údaje soutěžícího a dále jednu zalepenou obálku s digitálním nosičem s nadpisem „CD/ DVD/USB“.

Soutěžní práce budou hodnoceny jako anonymní, to znamená, že žádná část soutěžní práce nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.

Grafická část, seznam příloh, digitální část a obálka autor budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 × 3 cm, do kterého přezkušovatel poroty vyznačí identifikační číslo návrhu.

Grafická část, seznam příloh, digitální část a obálka autor budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 x 3 cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh.

Všechny přílohy budou vloženy do tuhých, neprůhledných, neprůsvitných a neporušených desek, které budou uzavřeny a zalepeny v neporušeném obalu s nápisem: Architektonická soutěž a s uvedením příslušné kategorie: „Kreativní a inovativní bydlení“ nebo „Praktické a efektivní bydlení“.

1. Seznam příloh soutěžní práce
2. Grafická část - v pěti kopiích bude na formátu A3 a bude obsahovat:
 • architektonická situace ve vhodném měřítku
 • dokumentace objektů (půdorysy a pohledy) ve vhodném měřítku
 • minimálně dva, maximálně deset perspektivních pohledů na území, dostatečně dokumentující návrh, případně zákres do fotografie, navíc je požadována ptačí perspektiva dokumentující zakomponování návrhu do struktury města
 • textová část (zdůvodnění zvoleného architektonicko-urbanistického řešení) v rozsahu max. jedné normostrany bude součástí grafické části návrhu

Alespoň jedno vyhotovení grafické části bude barevně.
5 pare návrhů není nutno vkládat do 5 desek (přezkušovatel jednotlivé návrhy po doručení vyjme a vloží do A3 eurodesek).


3. Digitální část - 1 × CD / DVD / USB v zalepené obálce s nadpisem „CD / DVD / USB“, obsahující:
 • grafickou část ve formátu *.tif, *.jpg (min. 4000 × 3000 obrazových bodů) pro publikování soutěžního návrhu.
 • celý soutěžní návrh včetně textové části sestavený na maximálně 2 listy A1 na výšku ve formátu *.pdf. - pro účely případného vystavení.

4. Obálka „Autor“ - 1 × Obálka nadepsaná „Autor“ bude zalepena, neporušena, zcela neprůhledná a bude obsahovat:
 • jména a adresy s podpisy autorů, spoluautorů a dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy a kontaktní osobu pro komunikaci se sekretariátem soutěže
 • potvrzení o denním studiu na vysoké škole nebo čestné prohlášení, osvědčující tuto skutečnost

Kritéria hodnocení

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní práce vyhodnocovány, se stanovují bez rozlišení jejich váhy takto:

Kreativní a inovativní bydlení

 • originalita návrhu
 • komplexní architektonicko-urbanistického řešení
 • výtvarná a grafická úroveň návrhu, srozumitelnost

Praktické a efektivní bydlení
 • účelnost návrhu
 • komplexní architektonicko-urbanistického řešení
 • výtvarná a grafická úroveň návrhu, srozumitelnost
Porota
členové poroty nezávislí:
 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš - nezávislý porotce, předseda poroty
 • Akad. arch. David Vávra - nezávislý porotce
 • Ing. arch. Adam Gebrian - nezávislý porotce
 • Ing. arch. Ondřej Chybík - nezávislý porotce, vítěz jedné z dřívějších studentských soutěží pořádaných CENTRAL GROUP
 • Hana Boříková - nezávislá porotkyně, zástupce médií

náhradník poroty
 • Marcela Fialková, zástupce CENTRAL GROUP
Ceny
Kreativní a inovativní bydlení
1. místo 100.000 Kč
2. místo 50.000 Kč
3. místo 25.000 Kč
Praktické a efektivní bydlení
1. místo 100.000 Kč
2. místo 50.000 Kč
3. místo 25.000 Kč

Vítězové obou kategorií a jeden z dalších oceněných účastníků, kterého si vybere Ing. arch. Josef Pleskot, získají také dvoutýdenní stáž v jeho ateliéru. V případě, že se bude oceněn tým studentů, stáže se bude moci zúčastnit pouze jeden student z týmu.

Porota si vyhrazuje právo ceny v určených pořadích neudělit – viz Soutěžní řád ČKA § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2.

Porota stručně okomentuje soutěžní práce, které postoupí do posledního kola. Soutěžní návrhy, které vyřadí v předešlých kolech okomentuje po skupinách.

Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,- Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

Rozhodování poroty
Rozhodnutí poroty o cenách je konečné a nelze proti němu podat protest, ledaže toto rozhodnutí bylo učiněno v přímé souvislosti se závažným porušením podmínek formálního postupu poroty, stanovených soutěžními podmínkami. V takovém případě probíhá podání protestů dle § 13 Soutěžního řádu ČKA.

Protokol o práci poroty bude k dispozici po skončení soutěže u sekretáře a ke stažení na webových stránkách vyhlašovatele od 6. 3. 2018.

Důvody pro vyloučení ze soutěže Porota vyloučí z posuzování všechny soutěžní práce, které nesplňují obsahové požadavky vypsání, neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních podmínek, nedošly v požadovaném termínu a zřetelně ukazují na porušení anonymity. Takové soutěžní práce mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny.
Odevzdání soutěžních prací
Soutěžní práce bude předána osobně proti písemnému potvrzení na recepci CENTRAL GROUP a.s.,
adresa: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, a to od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018 od 8:00 - 17:00 hod., nebo bude zaslána doporučenou poštou na výše uvedenou adresu s datem odeslání nejpozději 31. 1. 2018 včetně.

Kontaktní osobou pro případné dotazy je sekretář soutěže Mgr. Radek Ježdík, tel: 226 221 086,
e-mail: jezdik@central-group.cz

V zájmu zachování anonymity soutěže bude uvedena jako adresa odesílatele Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1.
Základní termíny soutěže
Ustavující schůze poroty   10/2017
Vyhlášení soutěže na internetových stránkách www.central-group.cz a www.cka.cz   v týdnu od 9. 10. 2017
Datum pro podání dotazů soutěžícími   do 31. 10. 2017
Datum k zodpovězení dotazů na www.central-group.cz   do 7. 11. 2017
Datum odevzdání soutěžních prací soutěžícími (uzávěrka)   do 31. 1. 2018
Zasedání poroty, telefonické vyrozumění oceněných   15. 2. 2018
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže na Charitativním plese   1. 3. 2018
Vyhlášení výsledků soutěže na internetových stránkách www.central-group.cz, www.cka.cc a v médiích   2. 3. 2018

Oceněné soutěžní práce budou prezentovány na www.central-group.cz, v médiích a na www.cka.cz.

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

© Copyright 2018 CENTRAL GROUP a. s.