CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Architektonická soutěž pro studenty
Podmínky soutěže

   Kompletní znění soutěžních podmínek ke stažení zde.

Obsah soutěžní práce

Soutěžní práce musí obsahovat seznam příloh a grafickou část v pěti kopiích. Textová část je součástí grafické části. Současně se soutěžní prací soutěžící odevzdá také jednu zalepenou a zcela neprůhlednou obálku s nadpisem „Autor“, která bude obsahovat identifikační údaje soutěžícího a dále jednu zalepenou obálku s digitálním nosičem s nadpisem „CD/ DVD/USB“.

Soutěžní práce budou hodnoceny jako anonymní, to znamená, že žádná část soutěžní práce nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.

Grafická část, seznam příloh, digitální část a obálka autor budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 × 3 cm, do kterého přezkušovatel poroty vyznačí identifikační číslo návrhu.

Grafická část, seznam příloh, digitální část a obálka autor budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 x 3 cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh.

Všechny přílohy budou vloženy do tuhých, neprůhledných, neprůsvitných a neporušených desek, které budou uzavřeny a zalepeny v neporušeném obalu s nápisem: Architektonická soutěž.

Každé pare budou svázáno (případně sešito) a vložena do A3 (průsvitných) eurodesek. Rámečky pro vyznačení čísla návrhu a příloh budou umístěny jen na první straně návrhu.

1. Seznam příloh soutěžní práce
2. Grafická část - v pěti kopiích bude na formátu A3 a bude obsahovat:
 • architektonická situace ve vhodném měřítku
 • dokumentace objektů (půdorysy a pohledy) ve vhodném měřítku
 • minimálně dva, maximálně deset perspektivních pohledů na území, dostatečně dokumentující návrh, případně zákres do fotografie, navíc je požadována ptačí perspektiva dokumentující zakomponování návrhu do struktury města
 • textová část (zdůvodnění zvoleného architektonicko-urbanistického řešení) v rozsahu max. jedné normostrany bude součástí grafické části návrhu

Alespoň jedno vyhotovení grafické části bude barevně.


3. Digitální část - 1 × CD / DVD / USB v zalepené obálce s nadpisem „CD / DVD / USB“, obsahující:
 • grafickou část ve formátu *.tif, *.jpg (min. 4000 × 3000 obrazových bodů) pro publikování soutěžního návrhu.
 • celý soutěžní návrh včetně textové části sestavený na maximálně 2 listy A1 na výšku ve formátu *.pdf. - pro účely případného vystavení.

4. Obálka „Autor“ - 1 × Obálka nadepsaná „Autor“ bude zalepena, neporušena, zcela neprůhledná a bude obsahovat:
 • jména a adresy s podpisy autorů, spoluautorů a dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy a kontaktní osobu pro komunikaci se sekretariátem soutěže
 • potvrzení o denním studiu na vysoké škole nebo čestné prohlášení, osvědčující tuto skutečnost

Video manuál pro účastníky

Co má vše obsahovat správně podaná soutěžní práce? Podívejte se na stručný video návod.


Kritéria hodnocení

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní práce vyhodnocovány, se stanovují bez rozlišení jejich váhy takto:

 • originalita návrhu
 • komplexní architektonické řešení
 • výtvarná a grafická úroveň návrhu, srozumitelnost
Porota
členové poroty:
 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš - nezávislý porotce, předseda poroty
 • Akad. arch. David Vávra - nezávislý porotce
 • Ing. arch. Adam Gebrian - nezávislý porotce
 • Ing. arch. Ondřej Chybík - nezávislý porotce
 • PhDr. Alena Řezníčková - nezávislý porotce (zástupce mediálního partnera)

náhradník poroty
 • Marcela Fialková, zástupce CENTRAL GROUP
Ceny
1. místo 100.000 Kč
2. místo 50.000 Kč
3. místo 25.000 Kč

Vítěz soutěže získá také dvoutýdenní stáž v ateliéru architekta Josefa Pleskota. V případě, že se bude oceněn tým studentů, stáže se bude moci zúčastnit pouze jeden student z týmu.

Porota si vyhrazuje právo ceny v určených pořadích neudělit – viz Soutěžní řád ČKA § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2

Porota stručně okomentuje soutěžní práce, které postoupí do posledního kola.

Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,- Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

Rozhodování poroty
Rozhodnutí poroty o cenách je konečné a nelze proti němu podat protest, ledaže toto rozhodnutí bylo učiněno v přímé souvislosti se závažným porušením podmínek formálního postupu poroty, stanovených soutěžními podmínkami. V takovém případě probíhá podání protestů dle § 13 Soutěžního řádu ČKA.

Protokol o práci poroty bude k dispozici po skončení soutěže u sekretáře a ke stažení na webových stránkách vyhlašovatele nejpozději od 1. 4. 2019.

Důvody pro vyloučení ze soutěže Porota vyloučí z posuzování všechny soutěžní práce, které nesplňují obsahové požadavky vypsání, neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních podmínek, nedošly v požadovaném termínu a zřetelně ukazují na porušení anonymity. Takové soutěžní práce mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny.
Odevzdání soutěžních prací
Soutěžní práce bude předána osobně proti písemnému potvrzení na recepci CENTRAL GROUP a.s., adresa: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, a to od 14. 1. 2019 do 31. 1. 2019 od 8:00 - 19:00 hod., nebo bude zaslána doporučenou poštou na výše uvedenou adresu s datem odeslání nejpozději 31. 1. 2019 včetně.

Kontaktní osobou pro případné dotazy je sekretář soutěže Mgr. Radek Ježdík, tel: 226 221 086,
e-mail: jezdik@central-group.cz

V zájmu zachování anonymity soutěže bude uvedena jako adresa odesílatele Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1.
Základní termíny soutěže
Ustavující schůze poroty   09/2018
Vyhlášení soutěže na stránkách www.central-group.cz a www.cka.cz   v týdnu od 15. 10. 2018
Datum pro podání dotazů soutěžícími   do 18. 11. 2019
Datum k zodpovězení dotazů na www.central-group.cz   do 23. 11. 2019
Datum odevzdání soutěžních prací soutěžícími (uzávěrka)   do 31. 1. 2019
Zasedání poroty, telefonické vyrozumění oceněných   02/2019
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže   03/2019
Vyhlášení výsledků soutěže na stránkách www.central-group.cz, www.cka.cc a v médiích   03/2019

Oceněné soutěžní práce budou prezentovány na www.central-group.cz a v médiích.

Vítězné návrhy předchozího ročníku Architektonické soutěže
kategorie "Praktické a efektivní bydlení"

1. místo – 100 tis. Kč + stáž

Bc. Václav Ulč
ČVUT – Fakulta architektury
BYDLENÍ BŘEVNOV

Hodnocení poroty

Obtížné, ale zároveň krásné místo u zdi Břevnovského kláštera je autorem suverénně zvládnuto. Návrh se skládá ze dvou částí, z nízkého řadového domu přímo u zdi a z pětipodlažního domu ve druhém plánu. Domy jsou dotaženy do detailu i po materiálové stránce a dávají předpoklad dobrého stárnutí a tím vhodného začlenění do kontextu významného souseda.

2. místo – 50 tis. Kč + stáž

Bc. Martin Holba
Akademie výtvarných umění v Praze, TUL - Fakulta umění a architektury
DOMY ÚŠTĚK

Hodnocení poroty

Porota ocenila netradiční řešení rodinných domů a rodinných dvojdomků na jižních gotických parcelách ve městě Úštěk. Nové hmoty vycházejí z historického odkazu a doplňují předivo města i tím, že s ním vedou protichůdný, ale harmonický dialog například opačným sklonem pultové střechy. Půdorysnou stopou navazují na strukturu města a otevírají se prostupností zahrad.

3. místo – 25 tis. Kč

Bc. Adam Novotník
ČVUT – Fakulta architektury
PROLÍNÁNÍ ÚVALY

Hodnocení poroty

Jedná se o komplexní návrh, který pracuje s řadou soudobých témat. Lokalita, městský pozemek a brownfield jsou vhodně zvoleny. Porotě se líbila práce s urbanismem v měřítku malého města, které je vystaveno vlivům suburbanizace. Autor dobře pracoval i s centrálním prostorem, který umožní rezidentům společenský život v sousedství. Architektura objektu je soudobá, možná až příliš strohá.

kategorie "Kreativní a inovativní bydlení"

1. místo – 100 tis. Kč + stáž

Bc. Anna Svobodová, Bc. Ondřej Blaha
Akademie výtvarných umění v Praze
DOMOVNÍ BLOK KARLÍN

Hodnocení poroty

Projekt nájemního domovního bloku je řešen s citem pro danou lokalitu bývalé industriální čtvrti Karlín. Dům navazuje na stávající výstavbu mezi Pernerovou ulicí a kolejištěm, současně svým výrazem koresponduje s architekturou továrních areálů, aniž by porušil urbanistické měřítko. Vytváří tak jakýsi přechodový stupeň mezi dvěma světy – železničním a obytným.

2. místo – 50 tis. Kč

Bc. Nikola Macháčová
ČVUT – Fakulta architektury
UDRŽITELNÝ COHOUSING PRO SEGREGOVANÉ SOCIÁLNÍ SKUPINY

Hodnocení poroty

Dřevěná struktura seskupená kolem betonových jader se zabývá propojením protichůdných funkcí do jednoho celku uvnitř zdánlivě neatraktivního vnitrobloku. Mezi porotci panovala shoda, že problémy, které řeší, mají svoji univerzálně platnou závažnost. Silnou stránkou projektu je zjemnění rozhraní mezi vnitřkem a vnějškem, které se opírá o velmi vhodně zvolené reference z minulosti.

3. místo – 25 tis. Kč

Martin Petřík
ČVUT – Fakulta architektury, Akademie výtvarných umění v Praze
CREATIVE HOUSING SLOVAN

Hodnocení poroty

Autor poukazuje na jeden z palčivých problémů městského centra. Sérií zásahů proměňuje budovu parkovacího domu v multifunkční objekt s výraznou dominantou věže. Pestrý mix funkcí má potenciál do místa vrátit potřebný život. Pozitivně je také vnímána dimenze vertikály, která je měřítkem příbuzná s okolní zástavbou, nicméně samotné architektonické pojetí věže působí rozpačitě.

Vyhlášení výsledků loňského ročníku
Reportáž ze zasedání poroty
Architektonická soutěž pro studenty
Podmínky soutěže

   Kompletní znění soutěžních podmínek ke stažení zde.

Obsah soutěžní práce

Soutěžní práce musí obsahovat seznam příloh a grafickou část v pěti kopiích. Textová část je součástí grafické části. Současně se soutěžní prací soutěžící odevzdá také jednu zalepenou a zcela neprůhlednou obálku s nadpisem „Autor“, která bude obsahovat identifikační údaje soutěžícího a dále jednu zalepenou obálku s digitálním nosičem s nadpisem „CD/ DVD/USB“.

Soutěžní práce budou hodnoceny jako anonymní, to znamená, že žádná část soutěžní práce nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.

Grafická část, seznam příloh, digitální část a obálka autor budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 × 3 cm, do kterého přezkušovatel poroty vyznačí identifikační číslo návrhu.

Grafická část, seznam příloh, digitální část a obálka autor budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 x 3 cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh.

Všechny přílohy budou vloženy do tuhých, neprůhledných, neprůsvitných a neporušených desek, které budou uzavřeny a zalepeny v neporušeném obalu s nápisem: Architektonická soutěž.

Každé pare budou svázáno (případně sešito) a vložena do A3 (průsvitných) eurodesek. Rámečky pro vyznačení čísla návrhu a příloh budou umístěny jen na první straně návrhu.

1. Seznam příloh soutěžní práce
2. Grafická část - v pěti kopiích bude na formátu A3 a bude obsahovat:
 • architektonická situace ve vhodném měřítku
 • dokumentace objektů (půdorysy a pohledy) ve vhodném měřítku
 • minimálně dva, maximálně deset perspektivních pohledů na území, dostatečně dokumentující návrh, případně zákres do fotografie, navíc je požadována ptačí perspektiva dokumentující zakomponování návrhu do struktury města
 • textová část (zdůvodnění zvoleného architektonicko-urbanistického řešení) v rozsahu max. jedné normostrany bude součástí grafické části návrhu

Alespoň jedno vyhotovení grafické části bude barevně.


3. Digitální část - 1 × CD / DVD / USB v zalepené obálce s nadpisem „CD / DVD / USB“, obsahující:
 • grafickou část ve formátu *.tif, *.jpg (min. 4000 × 3000 obrazových bodů) pro publikování soutěžního návrhu.
 • celý soutěžní návrh včetně textové části sestavený na maximálně 2 listy A1 na výšku ve formátu *.pdf. - pro účely případného vystavení.

4. Obálka „Autor“ - 1 × Obálka nadepsaná „Autor“ bude zalepena, neporušena, zcela neprůhledná a bude obsahovat:
 • jména a adresy s podpisy autorů, spoluautorů a dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy a kontaktní osobu pro komunikaci se sekretariátem soutěže
 • potvrzení o denním studiu na vysoké škole nebo čestné prohlášení, osvědčující tuto skutečnost

Video manuál pro účastníky

Co má vše obsahovat správně podaná soutěžní práce? Podívejte se na stručný video návod.


Kritéria hodnocení

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní práce vyhodnocovány, se stanovují bez rozlišení jejich váhy takto:

 • originalita návrhu
 • komplexní architektonické řešení
 • výtvarná a grafická úroveň návrhu, srozumitelnost
Porota
členové poroty:
 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš - nezávislý porotce, předseda poroty
 • Akad. arch. David Vávra - nezávislý porotce
 • Ing. arch. Adam Gebrian - nezávislý porotce
 • Ing. arch. Ondřej Chybík - nezávislý porotce
 • PhDr. Alena Řezníčková - nezávislý porotce (zástupce mediálního partnera)

náhradník poroty
 • Marcela Fialková, zástupce CENTRAL GROUP
Ceny
1. místo 100.000 Kč
2. místo 50.000 Kč
3. místo 25.000 Kč

Vítěz soutěže získá také dvoutýdenní stáž v ateliéru architekta Josefa Pleskota. V případě, že se bude oceněn tým studentů, stáže se bude moci zúčastnit pouze jeden student z týmu.

Porota si vyhrazuje právo ceny v určených pořadích neudělit – viz Soutěžní řád ČKA § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2

Porota stručně okomentuje soutěžní práce, které postoupí do posledního kola.

Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,- Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

Rozhodování poroty
Rozhodnutí poroty o cenách je konečné a nelze proti němu podat protest, ledaže toto rozhodnutí bylo učiněno v přímé souvislosti se závažným porušením podmínek formálního postupu poroty, stanovených soutěžními podmínkami. V takovém případě probíhá podání protestů dle § 13 Soutěžního řádu ČKA.

Protokol o práci poroty bude k dispozici po skončení soutěže u sekretáře a ke stažení na webových stránkách vyhlašovatele nejpozději od 1. 4. 2019.

Důvody pro vyloučení ze soutěže Porota vyloučí z posuzování všechny soutěžní práce, které nesplňují obsahové požadavky vypsání, neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních podmínek, nedošly v požadovaném termínu a zřetelně ukazují na porušení anonymity. Takové soutěžní práce mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny.
Odevzdání soutěžních prací
Soutěžní práce bude předána osobně proti písemnému potvrzení na recepci CENTRAL GROUP a.s., adresa: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, a to od 14. 1. 2019 do 31. 1. 2019 od 8:00 - 19:00 hod., nebo bude zaslána doporučenou poštou na výše uvedenou adresu s datem odeslání nejpozději 31. 1. 2019 včetně.

Kontaktní osobou pro případné dotazy je sekretář soutěže Mgr. Radek Ježdík, tel: 226 221 086,
e-mail: jezdik@central-group.cz

V zájmu zachování anonymity soutěže bude uvedena jako adresa odesílatele Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1.
Základní termíny soutěže
Ustavující schůze poroty   09/2018
Vyhlášení soutěže na stránkách www.central-group.cz a www.cka.cz   v týdnu od 15. 10. 2018
Datum pro podání dotazů soutěžícími   do 18. 11. 2019
Datum k zodpovězení dotazů na www.central-group.cz   do 23. 11. 2019
Datum odevzdání soutěžních prací soutěžícími (uzávěrka)   do 31. 1. 2019
Zasedání poroty, telefonické vyrozumění oceněných   02/2019
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže   03/2019
Vyhlášení výsledků soutěže na stránkách www.central-group.cz, www.cka.cc a v médiích   03/2019

Oceněné soutěžní práce budou prezentovány na www.central-group.cz a v médiích.

Vítězné návrhy předchozího ročníku Architektonické soutěže
kategorie "Praktické a efektivní bydlení"

1. místo – 100 tis. Kč + stáž

Bc. Václav Ulč
ČVUT – Fakulta architektury
BYDLENÍ BŘEVNOV

Hodnocení poroty

Obtížné, ale zároveň krásné místo u zdi Břevnovského kláštera je autorem suverénně zvládnuto. Návrh se skládá ze dvou částí, z nízkého řadového domu přímo u zdi a z pětipodlažního domu ve druhém plánu. Domy jsou dotaženy do detailu i po materiálové stránce a dávají předpoklad dobrého stárnutí a tím vhodného začlenění do kontextu významného souseda.

2. místo – 50 tis. Kč + stáž

Bc. Martin Holba
Akademie výtvarných umění v Praze, TUL - Fakulta umění a architektury
DOMY ÚŠTĚK

Hodnocení poroty

Porota ocenila netradiční řešení rodinných domů a rodinných dvojdomků na jižních gotických parcelách ve městě Úštěk. Nové hmoty vycházejí z historického odkazu a doplňují předivo města i tím, že s ním vedou protichůdný, ale harmonický dialog například opačným sklonem pultové střechy. Půdorysnou stopou navazují na strukturu města a otevírají se prostupností zahrad.

3. místo – 25 tis. Kč

Bc. Adam Novotník
ČVUT – Fakulta architektury
PROLÍNÁNÍ ÚVALY

Hodnocení poroty

Jedná se o komplexní návrh, který pracuje s řadou soudobých témat. Lokalita, městský pozemek a brownfield jsou vhodně zvoleny. Porotě se líbila práce s urbanismem v měřítku malého města, které je vystaveno vlivům suburbanizace. Autor dobře pracoval i s centrálním prostorem, který umožní rezidentům společenský život v sousedství. Architektura objektu je soudobá, možná až příliš strohá.

kategorie "Kreativní a inovativní bydlení"

1. místo – 100 tis. Kč + stáž

Bc. Anna Svobodová, Bc. Ondřej Blaha
Akademie výtvarných umění v Praze
DOMOVNÍ BLOK KARLÍN

Hodnocení poroty

Projekt nájemního domovního bloku je řešen s citem pro danou lokalitu bývalé industriální čtvrti Karlín. Dům navazuje na stávající výstavbu mezi Pernerovou ulicí a kolejištěm, současně svým výrazem koresponduje s architekturou továrních areálů, aniž by porušil urbanistické měřítko. Vytváří tak jakýsi přechodový stupeň mezi dvěma světy – železničním a obytným.

2. místo – 50 tis. Kč

Bc. Nikola Macháčová
ČVUT – Fakulta architektury
UDRŽITELNÝ COHOUSING PRO SEGREGOVANÉ SOCIÁLNÍ SKUPINY

Hodnocení poroty

Dřevěná struktura seskupená kolem betonových jader se zabývá propojením protichůdných funkcí do jednoho celku uvnitř zdánlivě neatraktivního vnitrobloku. Mezi porotci panovala shoda, že problémy, které řeší, mají svoji univerzálně platnou závažnost. Silnou stránkou projektu je zjemnění rozhraní mezi vnitřkem a vnějškem, které se opírá o velmi vhodně zvolené reference z minulosti.

3. místo – 25 tis. Kč

Martin Petřík
ČVUT – Fakulta architektury, Akademie výtvarných umění v Praze
CREATIVE HOUSING SLOVAN

Hodnocení poroty

Autor poukazuje na jeden z palčivých problémů městského centra. Sérií zásahů proměňuje budovu parkovacího domu v multifunkční objekt s výraznou dominantou věže. Pestrý mix funkcí má potenciál do místa vrátit potřebný život. Pozitivně je také vnímána dimenze vertikály, která je měřítkem příbuzná s okolní zástavbou, nicméně samotné architektonické pojetí věže působí rozpačitě.

Vyhlášení výsledků loňského ročníku
Reportáž ze zasedání poroty

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.