skip to main content

Koupíme pozemky a brownfieldy v Prazepro výstavbu bytů a rodinných domů

CENTRAL GROUP je největším rezidenčním stavitelem a investorem nové bytové výstavby v České republice. Pro letošní rok vyčlenila společnost pro nové akvizice v různých lokalitách Prahy částku 3 miliardy Kč. Hledáme pozemky a brownfieldy pro výstavbu minimálně 100 bytů nebo minimálně 20 rodinných domů v jedné lokalitě. Zájem je však zejména o větší pozemky (i brownfieldy) a projekty.

Co se týká bytů, nakupujeme pozemky výhradně v Praze. Pokud jde o rodinné domy, jsou zájmovým územím kromě hlavního města také okrajové části Prahy (okresy Praha-východ a Praha-západ). V jiných oblastech CENTRAL GROUP pozemky nenakupuje. V případě výkupu pozemků ve smíšených územích je podmínkou výrazně převažující rezidenční funkce.

Pro pozemky s pravomocně vydaným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením je možné okamžité uzavření kupní smlouvy s okamžitou úhradou kupní ceny. V případě pozemků, kde není vydáno územní rozhodnutí, je možné uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s okamžitým složením zálohy. Po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí už CENTRAL GROUP sám na vlastní náklady zajišťuje veškerou architektonickou, projekční a inženýrskou činnost směřující k vydání územního rozhodnutí. Ihned po nabytí právní moci územního rozhodnutí se uzavírá vlastní kupní smlouva s okamžitým doplatkem celé kupní ceny.

Společnost sama zajišťuje a hradí veškeré záležitosti spojené s rozvojem pozemku (studie, projekty, inženýrskou činnost, geometrické plány atd.), na své náklady zajišťuje veškerou právní agendu (smlouvy a listiny) a hradí veškeré poplatky spojené s řízením u notáře. Také hradí veškeré poplatky za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za úřední ověření podpisů.

CENTRAL GROUP je přímým investorem a developerem, nikoliv zprostředkovatelskou realitní kanceláří. Všechny pozemky kupuje pro svoji vlastní výstavbu nových bytů a rodinných domů. Společnost využívá notářskou úschovu pro maximální právní jistotu obou smluvních stran.

Kontaktujte nás pro více informací
nebo zaslání nabídky pozemků a projektů